Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbieding: iedere vorm van aanbod gedaan door of namens de Leverancier, waaronder offertes, prijsopgaven, voorstellen voor teksten of andere journalistieke producties;
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Leverancier: Bureau Busskruit, opgericht door Pieter Buss te Nijmegen;
Klant: de wederpartij van de Leverancier, de opdrachtgever;
Overeenkomst: het verrichten van PR en PR-gerelateerde werkzaamheden en diensten;
Werk: het door de Leverancier vervaardigde werk;

Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die Bureau Busskruit (hierna te noemen: ‘Leverancier’) te Nijmegen met een opdrachtgever (hierna te noemen ‘Klant’) sluit. De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle overeenkomsten. De voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Leverancier en een Klant. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zijn met dwingend recht, onredelijk bezwarend, nietig danwel anderszins niet verbindend, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.

Artikel 2: Uitvoering van de Overeenkomst

2.1 De Leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en briefing van Klant. Leverancier heeft een inspanningsverplichting. Dit kan niet worden beschouwd als een resultaatverplichting.

2.2 Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of per e-mail worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde overeenkomsten van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.

2.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

2.4 Klant machtigt Leverancier om namens haar op te treden voor zover dit logischerwijs past bij de opdracht zoals beschreven in de Overeenkomst. Leverancier kan niet namens de Klant bindende financiële overeenkomsten aangaan. Daartoe dient de Klant vooraf toestemming te verlenen.

2.5 Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Hierbij gaat het om:

Het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de opdrachtgever, en de omvang van het werk;

De mate waarin de medewerking van de opdrachtgever vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;

De materialen of gegevens die de Klant aanlevert en binnen welke termijn;

De persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;

In geval van interviews: de nakoming van de afspraken met geïnterviewde (n) en het toezicht op nakoming daarvan. Dit geldt voor zowel teksten als video/film;

De wijze waarop de productie of dienst wordt aangeleverd (papier, e-mail, Youtube, MP4, post, etc.);

De uiterste aanlevertermijn, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve productie of dienst;

Het geldende honorarium of pakketprijs, exclusief onkosten, en –afhankelijk van de aard van de opdracht- exclusief BTW.

2.6 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Klant de gegevens aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 3: Offerte

3.1 Elke offerte is in principe vrijblijvend en geldt voor 14 dagen. Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat de aanbieding door de Klant uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan 2 maanden.

3.2 Aan het doen van een beknopt voorstel voor een productie zijn geen kosten verbonden. Hetzelfde geldt voor een oriënterend gesprek. Indien dit gesprek overgaat in een werkbespreking, kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Dit dient door Leverancier gemeld te worden.

Dit is het geval wanneer voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of wanneer de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt.

3.3 Wanneer de Klant prijs stelt op een verslag van het gesprek met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

3.4 In offertes worden de in artikel 2.5 opgesomde punten zo veel mogelijk opgenomen.

3.5 De ideeën en toelichting daarop die in de offerte zijn vervat blijven eigendom van Klant. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het BW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is, zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd. Deze schadevergoeding bedraagt tenminste 100 procent van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van de Leverancier.

Artikel 4: Wijziging en opzegging

4.1 Wijziging van de Overeenkomst door Klant is alleen geldig indien de wijziging schriftelijk door de Leverancier is bevestigd.

4.2 Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden.

4.3 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat, naar het uitsluitend oordeel van de Leverancier, het voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen in onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. Leverancier heeft recht op een aanvullende vergoeding.

4.4 Opzeggen van een Overeenkomst door de Klant kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

4.5 Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd, worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 5 werkdagen tegenbericht is ontvangen. Bij actuele bijdragen zoals voor dagbladen, radio, televisie en andere snelle media geldt als uiterste acceptatietermijn de eerstvolgende sluitingstijd van het betreffende medium c.q. van de editie of uitzending waarvoor de bijdrage bestemd is. Een eventueel tegenbericht moet voor die termijn zijn afgegeven.

4.6 Indien de Klant de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen en de Leverancier nog geen begin heeft gemaakt met de werkzaamheden, dan is de Klant niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.

4.7 In alle andere gevallen heeft de Leverancier recht op de volledige vergoeding. Concreet betekent dit het volgende: Indien de Klant de Overeenkomst na de in artikel 4.6 genoemde termijn om welke reden dan ook opzegt of de uitvoering van het werk stopzet, dan heeft Leverancier recht op het volledige bedrag waar in de offerte akkoord op is gegeven.  

4.8 De opdracht omschreven in de offerte dient binnen 1 jaar na ondertekening te worden uitgevoerd. Indien om welke reden dan ook de opdracht dusdanig wordt vertraagd dat het jaar is verstreken, heeft Leverancier recht op het volledige bedrag waar in de offerte akkoord op is gegeven.

Artikel 5: Duur overeenkomst

5.1 De Overeenkomst eindigt van rechtswege nadat het werk is afgeleverd.

5.2 Indien partijen voor de levering van het Werk een termijn overeenkomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 6: Geheimhouding

6.1. De Leverancier verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens van de opdrachtgever waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 7: Levering en eerste gebruiksrecht

7.1 Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de Leverancier.

7.2 Indien door gewijzigde omstandigheden bij de Klant de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Leverancier niet verplicht producties die nog niet gereed zijn te leveren. Leverancier heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht. Indien Klant en Leverancier overeenkomen dat de levertijd wordt vervroegd, heeft Leverancier het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50 procent te verhogen.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 Het auteursrecht en alle andere (intellectuele) eigendomsrechten op het Werk berusten uitsluitend bij de Leverancier, ongeacht de correctie van het Werk op instructie van de Klant.

8.2 Indien de Leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het oorspronkelijke honorarium.

8.3 Indien de Klant gebruik wil maken van het Werk (dit zou bijvoorbeeld een persbericht kunnen zijn dat door Leverancier is geproduceerd en verstuurd), dient vooraf toestemming te worden gevraagd. Als deze is verleend, geldt de restrictie dat het Werk enkel voor intern gebruik van Klant beschikbaar is, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9: Facturering en betaling

10.1 Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering, ongeacht het moment van publicatie of gebruik door opdrachtgever. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

10.2 Betalingstermijn van de factuur bedraagt 20 dagen, tenzij de factuur anders vermeldt.

10.3 Bij betalingen later dan 20 dagen wordt de kredietbeperkingstoeslag à 2 procent in rekening gebracht. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is tevens de wettelijke rente over het hele factuurbedrag verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het Leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen.

10.4 Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten zijn bij niet tijdige betaling voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15 procent van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro.

10.5 Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan de opdrachtgever betaling in termijnen verlangen en hierover in overleg treden met Leverancier. In overleg is Klant eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

10.6 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van de Leverancier onmiddellijk opeisbaar en heeft de Leverancier het recht de Overeenkomst met de Klant onmiddellijk te beëindigen, zonder dat enige (schade) vergoeding aan Klant verschuldigd is.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 De Klant aanvaart de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde producties en/of diensten. Leverancier is, behoudens opzet of grove schuld van Leverancier of diens leidinggevende personeel, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Klant, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voortvloeiend of verband houdend met de Overeenkomst.

10.2 Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Leverancier wordt uitbetaald.

10.3 Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

10.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5 Indien geen uitkering mocht plaatsvinden volgens de in artikel 11.2 bedoelde verzekering, of indien de Leverancier niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat in verband met de betreffende opdracht aan klant in rekening is gebracht en tijdig is voldaan, met een maximum aansprakelijkheid van 3.000 euro.

10.6 Indien de Leverancier door overmacht niet aan zijn verplichtingen jegens Klant kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand één maand heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overmacht heeft de Klant geen recht op enige (schade) vergoeding. Betalingsonmacht geldt tussen partijen nimmer als overmacht.

Artikel 12: Geschillen

12.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten en Aanbiedingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Bij geschillen zal eerst worden gepoogd een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Leverancier.